Natura-2000-gebieden

Natura-2000-gebieden zijn beschermde natuurgebieden op basis van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.

Natura-2000-gebieden in Gooi en Vechtstreek:

  1. Naardermeer, sinds juni 2013; oppervlakte: 1.151 ha
  2. Oostelijke Vechtplassen, sinds juni 2013; oppervlakte: 6.475 ha
  3. Zuidoever Eemmeer & Gooimeer, sinds februari 2010; oppervlakte: 1.584 ha
    In het Gooi betreft het slechts de Gooimeerkust tussen Naarderbos en de westkant van Huizen (t.h.v. rioolwaterzuivering)
Meer informatie over Natura-2000 op de website van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit